Menu

KVOTERNE

Det danske kvotesystem for hovedparten af de pelagiske arter blev i 2003 ændret til IOK – Individuelt omsættelige kvoter. På basis af de enkelte fartøjers fangst i de seneste tre år blev tildelt kvoteandele af den samlede danske kvote på de enkelte arter. På basis af kvoteandelene tildeles årsmængder af den samlede mængde, som Danmark hvert år får tildelt i EU.

Kvoteandelene blev tildelt med en opsigelsesperiode på 8 år, der senere er ændret til 16 år. Det nye kvotesystem ændrede fuldkommen vilkårene for det danske pelagiske fiskeri. Kvoterne kunne handles fiskerne imellem, således at en hensigtsmæssig kapacitetsudnyttelse kunne planlægges. IOK-systemet gjorde også en langsigtet planlægning mulig, således at der kunne investeres i nye fartøjer med ny teknologi, der sikrer høj kvalitet, en bæredygtig fiskeriindsats og et forbedret arbejdsmiljø.

De årlige fangstmængder tildeles på grundlag biologiske analyser udarbejdet af Det internationale Havforskningsråd (ICES). Grundstammen af de enkelte arter fastholdes altid. Kun det biologiske ”overskud” uddeles til fiskeri, hvorved den nødvendige bæredygtighed fastholdes.

Læs mere om ICES på hjemmesiden, hvor der er beskrivelse af de enkelte bestande og deres bestandsstatus, på: ICES

Danske konsumsild i Nordsøen

Danske konsumsild i Nordsøen

Den samlede TAC (Total Allowable Catch) af konsumsild i Nordsøen, som EU og Norge har forhandlet sig frem til for 2018 udgør 600.588 tons svarende til en stigning på 24,7% i forhold til 2017. Den danske andel af TAC’en udgør 113.019 tons. Stigningen kommer ganske uventet og måske med anledning i et pres fra Norge. EU og Norge påbegynder forhandling om en ny forvaltningsplan i 2018.  Astrid Fiskeri A/S disponerer over 14,45% af den danske kvote.

Danske konsumsild i Skagerrak/Kattegat

Danske konsumsild i Skagerrak/Kattegat

Den samlede TAC af konsumsild i Skagerrak/Kattegat for 2018 nedsat med ca. 4% i forhold til 2017. Danmark har fået tildelt 20.255 tons. Området dækker både Skagerrak og Kattegat. Astrid Fiskeri A/S disponerer over 13,2 % af kvoten. Under normale omstændigheder kan halvdelen af kvoten fangstmæssigt flekses til Nordsøen. Silden i Skagerrak/Kattegat blev i 2016 MSC certificeret.

Brisling i Nordsøen

Brisling i Nordsøen

Brisling i Nordsøen anvendes i forskellige konsumprodukter og til fremstilling af fiskemel og fiskeolie. Det nye kvoteår er nu fastlagt for perioden fra 1. juli 2017 til 30.juni 2018 med en dansk kvotemængde på 144.711 tons. Med virkning fra 21. marts 2017 er brisling i Nordsøen MSC certificeret.  Astrid Fiskeri A/S disponerer over 14% af den danske kvote.

Hestemakrel i vestlige farvande

Hestemakrel i vestlige farvande

Kvoten for hestemakrel i Kanalen og Vestlige farvande er for 2018 uventet forøget med 20,6% i forhold til 2017. Beregningsmetoden for kvoterådgivningen forekommer usikker, og kvotestigningen svarer ikke til erfaringen, der gøres fra det aktive fiskeri. Den danske andel udgør 9.871 tons. Astrid Fiskeri A/S disponerer over godt 34% af den danske kvote.

Makrel

Makrel

Også makrelbestanden i Nordatlanten er under stor påvirkning af klimaændringerne, der har betydet, at Færøerne, Island og Grønland har registreret forøgede forekomster. Denne situation giver usikkerhed for den biologiske rådgivning, som ofte bliver overhørt af nationale politiske beslutninger om kvotestørrelser. De danske kvotemængder for 2018 er faldet med ca. 20% i forhold til sidste år. Astrid Fiskeri A/S disponerer 8,3 % af den danske kvote.

Sperling

Sperling

Kvotefastsættelsen er gældende for perioden 1. januar 2017 til 31. oktober 2018. Traditionelt har EU taget 75% af ICES rådgivningen som kvote, men for dette år har EU valgt 50%. Den danske kvote er således for den gældende kvoteperiode fastsat til 54.949 tons. Med virkning fra 21. marts 2017 er sperling i Nordsøen certificeret hos MSC. Astrid Fiskeri A/S disponerer over 24,2 % af den danske kvote. EU og Norge er enige om at påbegynde udvikling af en fælles forvaltning af sperling.

Tobis

Tobis

De samlede danske kvotetildelinger af tobis for 2018 vil være ca. 210.000 tons. Områdefordelingen vil være ca. 140.000 tons til område 1. Ca. 5.000 tons til område 2 og ca. 5.000 tons til område 3. Område 4 får tildelt ca. 61.000 tons. Astrid Fiskeri A/S modtager således 14.426 tons i område 1. 516 tons i område 2. 534 tons i område 3 og 6.300 tons i område 4.

Østersø brisling

Østersø brisling

Der er ikke sket store ændringer i kvotefastsættelsen for 2018 i forhold til året før. Den danske kvote er 25.875 tons, og Astrid Fiskeri A/S disponerer 18,95%.

Blåhvilling

Blåhvilling

Kvoterådgivningen for 2017 og 2018 er stort set ens. Den danske kvote i EU/International zone er 61.277 tons. Astrid Fiskeri A/S disponerer 8,2%.

Kom i kontakt med os

Astrid Fiskeri A/S

Kuttervej 17
9990 Skagen
Danmark

Telefon +45 98 46 48 88
info@astridfiskeri.dk

Astrid Fiske AB

Box 6
475 18 Rörö
Sverige

Telefon +46 706864431
info@astridfiske.com