Menu

Pelagisk fiskeri

pelagiskfiskeri 6 1
pelagiskfiskeri 8 1
pelagiskfiskeri 7 1
pelagiskfiskeri 3 1

Det videnskabelige arbejde med at afgøre størrelsen af en fiskebestand, der kan anvendes til fiskeri, er en langvarig proces, hvor der skal tages hensyn til mange variabler. Bestanden skal udnyttes bæredygtigt, og den skal være inden for sikre biologiske grænser.

På grundlag af systematisk indsamlede data fastlægger eksperter størrelsen af de enkelte bestande. Der udarbejdes en biologisk rådgivning om den del af bestanden, der kan frigives til fiskeri, og den resterende del får således optimale betingelser for reproduktion af de fremtidige generationer og er fødegrundlag for andre fisk.

Fastlæggelse af de enkelte kvotestørrelser begynder med, at de enkelte lande sender deres eksperter til ICES (Det internationale Havforskningsråd), der har sæde i København. Eksperterne er typisk samlet i en uges tid, hvor antallet af fisk i en bestand, f.eks. Nordsøsild, beregnes. Beregningerne sker ud fra en aftalt og bestandsspecifik model, der baserer sig på en kombination af videnskabelige togtdata og indrapporterede fangster. Slutproduktet af eksperternes møde er, at ICES kommer med en biologisk rådgivning, der beskriver størrelsen af en total kvote (TAC), der forsvarligt og bæredygtigt kan fiskes i den kommende fiskesæson.

pelagisk fiskeri2 1
pelagiskfiskeri 1 1
pelagiskfiskeri 9 1
pelagiskfiskeri notfiskeri 1

For at sikre, at den biologiske rådgivning bygger på de bedst tænkelige data og metoder, deltager de pelagiske fartøjer ofte i indsamling af biologiske prøver efter et standardiseret prøvetagnings system. Danmarks Pelagiske Producentorganisation følger det biologiske arbejde i ICES aktivt gennem sin egen fiskeribiolog, der har mulighed for at supplere arbejdet med aktuel information, der indsamles direkte fra fangstfartøjerne.

De årlige pelagiske kvotemængder fastlægges som nævnt på grundlag af den biologiske rådgivning, der udarbejdes til brug for den endelige politiske beslutning, der finder sted i et internationalt samarbejde mellem EU, Norge, Færøerne, Island, Grønland og Rusland.

Når den politiske enighed foreligger, sker fordelingen mellem landene i forhold til fordelingsnøgler, der som hovedregel er fastlagt i flerårige aftaler. EU fordeler herefter sin andel mellem deltagerlandene med fastholdelse af den Relative Stabilitet. Den danske andel fordeles herefter i forhold til kvoteandele, som de enkelte rederier disponerer over. Hvis de samarbejdende lande ikke når til enighed om fordelingen, er konsekvensen ofte, at nogle nationer fastlægger sin egen TAC. En sådan situation får som regel den konsekvens, at en eller flere arter overfiskes, hvorved bæredygtigheden går tabt.

En del af de pelagiske arter er kortlevende som f.eks. tobis og sperling, hvilket gør det biologiske arbejde ekstra kompliceret. Ofte kræver forskelligheden blandt fiskearterne stor variation i indsatsen omkring dataindsamling. Utilstrækkelig dataindsamling kan således være anledning til stor usikkerhed omkring grundlaget for den biologiske rådgivning. En usikker eller forkert biologisk rådgivning vil resultere i en ikke optimal udnyttelse af bestanden og således lavere kvoter på lang sigt. Dette vil i sidste ende betyde, at fiskerne mister fiskerimuligheder. Derfor er den bedst tænkelige biologiske rådgivning af afgørende betydning for naturen, for bestandene og for fiskeriet.

Kom i kontakt med os

Astrid Fiskeri A/S

Kuttervej 17
9990 Skagen
Danmark

Telefon +45 98 46 48 88
info@astridfiskeri.dk

Astrid Fiske AB

Box 6
475 18 Rörö
Sverige

Telefon +46 706864431
info@astridfiske.com